HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

08/07/2019 10:08:34

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Mời Quý vị tải tài liệu Họp ĐHĐCĐ theo đường link sau:

          http://noscosy.com.vn/vi/document

          Hoặc link dự phòng:

                                https://drive.google.com/drive/folders/1bSV7UgDNnSWUoFB8ZaykTW8B-eE4aukx

                                https://drive.google.com/file/d/14VVEhsQkByHWq3FblhcxPaXkHe3FqeNL/view  (Báo Cáo Tài chính)

                    

Báo cáo thường niên:

                      https://drive.google.com/file/d/1UaFaf8pLT9bjF-jQBXzYX4ADVMk-_Yfx/view

Kế hoạch kinh doanh năm 2019-2023:

                  https:// drive.google.com/file/d/1_shzQD3k93FNwkV7U3H3uRw9-Xz7l2fB/view


 

@Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Hỗ trợ trực tuyến