ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

28/07/2020 19:18:33

Công ty Cổ phần Nosco Shipyard đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 31/07/2020

Công ty Cổ phần Nosco Shipyard đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 31/07/2020. Dưới đây là các tài liệu có liên quan:

 

STT

Tên Tài Liệu

 

URL

1       

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Tải về

2       

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Tải về

3       

Biên bản kiểm phiếu

 

Tải về

 

 

 

 


 

@Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Hỗ trợ trực tuyến