ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP NOSCO SHIPYARD

28/07/2020 19:18:33

Công ty Cổ phần Nosco Shipyard tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Nosco Shipyard tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với mục đích xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020

- Thông qua báo cáo  thường niên HĐQT 2020

- Thông qua báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2020 - 2024

Nội dung chi tiết:

+ Timeline chương trình: UserFiles/file/2_%20Nosco%20GSM%20agenda.pdf

+ Quy chế làm việc:     UserFiles/file/3_%20Quy%20che%20to%20chuc%20h%E1%BB%8Dp%20%C4%90H%C4%90C%C4%90%20TN%202020.pdf

+ Báo cáo thường niên HĐQT 2020 : UserFiles/file/2020_07%20-%20B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ni%C3%AAn%20H%C4%90QT.pdf

+ Kế hoạch kinh doanh 2020 - 2024: UserFiles/file/2020_07%20-%20NOSCO%20-%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20kinh%20doanh%202020%20-%202024.pdf

Thẻ biểu quyết: 

+ Thẻ biểu quyết màu vàng: UserFiles/file/6_%20The%20bieu%20quyet%20mau%20vang.pdf 

+ Thẻ biểu quyết màu xanh: UserFiles/file/7_%20Phieu%20bieu%20quyet%20mau%20xanh.pdf

Công ty rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nosco Shipyard.

 


 

@Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Hỗ trợ trực tuyến