CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD
Thôn 4, xã Tiền Phong Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
nvsrc@noscosy.com.vn/biz.dept@noscosy.com.vn
(84-203) 3 684 688
(84-203) 3 684 688

 

@Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Hỗ trợ trực tuyến