CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Địa chỉThôn 4, xã Tiền Phong Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại(84-203) 3 684 688
Fax(84-203) 3 684 688
Emailnvsrc@noscosy.com.vn / biz.dept@noscosy.com.vn

 

@Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Hỗ trợ trực tuyến